Tarihçe

10 Ekim 1986 tarihinde yapılan açılış töreni ile Türk yükseköğreniminin ilk özel vakıf üniversitesi olarak eğitim vermeye başlayan Bilkent Üniversitesi’nin, ilk öğrencilerini aldığı 1986–87 akademik yılında bünyesinde üç fakültesi – Mühendislik, Fen-Edebiyat ile Müzik ve Güzel Sanatlar Fakülteleri – ve ön lisans eğitimi veren Bilgisayar Teknolojisi Yüksekokulu mevcuttu.

Bilgisayar Teknolojisi Yüksekokulu, mesleki eğitime ve uygulamaya yönelik bir müfredat etrafında tasarlanmış iki yıllık bir program sunacak şekilde planlanmıştı. Dokuzu iki yıl sonra Bilkent’in ilk mezunları olacak olan sadece 29 öğrenciden oluşan bir grupla, okul mütevazı bir şekilde eğitim yaşamına başladı. Bununla birlikte, istikrarlı bir büyüme ve bitmeyen bir dönüşüm yolculuğu şeklinde gelişen neredeyse otuz beş yıllık zorlu bir yolculuğun ardından bugün yüzlerce öğrenciye zengin bir eğitim programı sunan Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü (CTIS) ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (THM) ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi‘ne (UBF) dönüşmüştür.

Kuruluşundan 80’li yılların sonuna kadar

Bilgisayar Teknolojisi Yüksekokulu, kuruluşundan kısa bir süre sonra Türk yüksek öğretim mevzuatına uyum sağlamak amacıyla yeniden yapılandırıldı. Bunun bir sonucu olarak okulun adı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi. Bu yeniden düzenleme ve adlandırma, daha sonraki yıllarda gerçekleşecek pek çok değişimin ilk adımıydı.

1987 yılıyla birlikte, bu yüksekokul bünyesinde iki yıllık eğitim verecek Turizm ve Otelcilik Bölümü (THS) ile Büro Yönetimi Bölümü (BMS) adında iki yeni program açılması için çalışmalara başlandı. Her iki program da genç, son derece profesyonel, teknik açıdan yetenekli ve donanımlı ve ayrıca iki dil bilen bir işgücü yetiştirmek amacıyla tasarlandı. Bu iki yeni bölümün katılmasıyla okulun adı Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi.

1988 yılında ise, bünyesinde dört yıllık bir lisans eğitimi veren Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (TOİYO) açıldı. Yüksekokulun o tarihte adı Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (THM) olan tek bir programı mevcuttu.

90lı Yıllar – Bölüm 1: Yeni Bina, Yeni Programlar ve Başarıya Odaklı Bir Akademik Birim

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu 1991 yılı başında yeni yuvaları olacak binalarına taşındı. Üniversitenin o yıllardaki yeni genişleme alanı olan Doğu Kampüste inşa edilen R ve mevcut C binalarına geçiş, bu okullara kurumsal olgunluğa ulaşmaları amacıyla yeni imkânlara sahip olmaları için bir araç oldu.

Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1992 yılında Bilgisayar Destekli Muhasebe (CAA) ve 1993 yılında ise Ticaret ve Yönetim Bölümü (CAD) adlarında, iki yıllık meslek eğitimi veren iki yeni program daha açıldı. Program sayısı beşe ulaşan Meslek Yüksekokulu, 1993–94 akademik yılı başında yeniden yapılandırılarak iki ayrı yeni meslek yüksekokuluna dönüştü: turizm ve otelcilik alanında eğitim veren tek bölümüyle Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (TOMYO) ve diğer dört programı bünyesinde barındıran Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Meslek Yüksekokulu (BTBYMYO).

Turizm ve otelcilik alanında ortaya çıkan yeni işgücü taleplerine cevap vermek amacıyla eğitim kapsamını genişleterek Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde dört yıllık yeni bir program kuruldu: Turizmde Bilgisayar Teknolojisi Bölümü (CTT). Takip eden yıl, bu yüksekokulun bünyesinde üçüncü bir program olarak Turizmde Ofis Yönetimi Bölümü (OMT) eğitim yaşamına başladı.

90lı Yıllar – Bölüm İki: Yeni Binyıl yolunda Büyüyen, Dönüşen ve Uyum Sağlayan Akademik Birim

1990’ların ikinci yarısında, Turizmde Bilgisayar Teknolojisi Bölümü ve Büro Yönetimi Bölümü tarafından sunulan eğitim programlarının müfredatları, yeniliklere ve ortaya çıkan yeni eğilimlere daha iyi uyum sağlamak ve bu sektörlerin gelecekteki olası ihtiyaçlarını daha etkin karşılayabilmek amacıyla revize edildi ve genişletildi. Bu iki bölümün sunduğu programlar giderek, sırasıyla bilişim sistemleri ve işletme bilgi yönetimi alanlarına doğru evrildiler.

Bu gelişimin sonucu olarak, Turizmde Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü’ne (CTIS), Turizmde Ofis Yönetimi Bölümü ise İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü’ne (BIM) dönüştü.

2000li Yıllar – Yolculuğun Son Aşaması: Yüksekokulun Fakülte Olması

Yeni binyılın ilk on yılı, yüksekokulların ortaya çıkan yeni düzene kendilerini uyarlama çabalarına sahne oldu. Lise mezunu öğrencilerinin iki yıllık programlara karşı azalan ilgileri, meslek yüksekokulu bölümlerine talebin düşmesine yol açtı ve bu nedenle bu programlara öğrenci kabulü zaman içinde tamamen sona erdirilerek meslek yüksekokulları dönemlerini tamamladılar.

Ayrıca, kuruluşunda turizm ve otelcilik alanında eğitim veren tek bir bölümü bulunan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nun adı, daha sonra katılan iki bölümün bu alanın dışında eğitim vermeye başlaması nedeniyle, 2001 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (UTİYO) şeklinde değiştirildi.

Kuruluşundan bu yana, başlangıçta mütevazı bir Bilgisayar Teknolojisi Okulu olarak tasarlanan eğitim programının sürekli dönüşümü ve büyümesi, pazarın mevcut taleplerinde olduğu gibi gelecekteki eğilimlerin öngörüsüyle yönlendirildi. Bireylerin ve toplulukların nasıl yaşadıkları, çalıştıkları, iletişim kurdukları ve tatil yaptıklarını temelden değiştiren önemli ve dramatik yeniliklerin etkisi binyılın gelişiyle hissedilmeye başladığında, Okul zaten lider ve temel bir kurum olarak yaşamını sürdürmek için gerekli vizyon ve geleneğe sahipti. Bu vizyon ve ruh, Bilkent’in kurucusu İhsan Doğramacı’nın bilgisayar teknolojisi ile turizm ve otelcilik alanlarında uygulamalı eğitim programları açılmasına ön ayak olduğunda Okulun özüne kodlanmıştı.

2019 yılında, o tarihte Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu müdürü olan Kamer Rodoplu, Üniversite yönetimine yüksekokulun bir fakülteye dönüşmesini önerdi ve bunun gerekçeleriyle arkasındaki fikri açıklayan kapsamlı bir rapor sundu. Konuyla ilgili çalışma ve görüşmeler bir yıldan fazla sürdü ve Üniversite Senatosu bu öneriyi 2020 yılının şubat ayında yaptığı bir toplantıda görüşerek kabul etti. Bu adımı, Senato tarafından kabul edilen önerinin Mütevelli Heyeti tarafından aynı yılın Nisan ayında onaylaması takip etti. Ardından Üniversite tarafından Yükseköğretim Kurulu’na yapılan resmi başvuru 2020 yılının ağustos ayı başlarında gerçekleştirilen bir YÖK Genel Kurulu toplantısında kabul edildi. Son olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 22 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlandı ve bu şekilde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü (CTIS) ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (THM) adlı iki akademik bölümüyle Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin (UBF) kuruluşu resmilik kazandı.